Luomu 2.0 – Tutkittua tietoa ja käytännön malleja regenaratiivisen luomuviljelyn tueksi

Ilmastonmuutoksen hillintätoimien kiireellisyys on nostanut ruoantuotannon yhteiskunnallisen keskustelun ytimeen. Maataloudelta odotetaan yhä suurempaa ilmastokestävyyttä, kykyä sitoa hiiltä maaperään ja kasvihuonekaasujen päästöjen hillitsemistä. Ilmastohuolen rinnalle yhtä polttavaksi on noussut huoli elonkirjon hupenemisesta: luonnon monimuotoisuuden ylläpito ja palauttaminen on myös maataloudessa korostuva tavoite. Nämä tavoitteet vaativat monimuotoisen keinovalikoiman. Paine maatalouden ilmastokestävyyden parantamiseen on jo lisännyt viljelijöiden kiinnostusta maan hoitoa kohtaan, ja monia luomutuotannossa jo pitkään käytössä olleita menetelmiä hyödynnetään yhä yleisemmin myös tavanomaisessa maataloustuotannossa. Elonkirjon vaalimista vasta opetellaan.

Maataloutemme on siirtymässä kohti regeneratiivista tuotantoa. Regeneratiivisella eli uudistavalla maataloudella tarkoitetaan omat resurssinsa uudistavaa ja ekosysteemejä palvelevaa ruoan tuotantoa, jonka keskiössä on viljelymaan viljavuuden ylläpito ja sen nostaminen. Keinovalikoimaan sisältyvät jo monimuotoinen hiiltä sitova ja maan kasvukuntoa parantava viljelykierto, kasvipeitteisyyden ylläpito ja mahdollisimman vähäinen maan muokkaus.

Luomutuotannon täytyy kehittyä, jotta sen asema kestävän ruoantuotannon sertifioituna tuotantotapana säilyy ja vahvistuu entisestään globaalissa ruokajärjestelmässä. Luomuviljelyn kehittäminen edellyttää sen ympäristötehokkuuden parantamista tutkimusperustaisesti ja käytännön toimintaympäristöä ymmärtäen. Yhtä tärkeää on tuottaa tutkimukseen perustuvia syötteitä luomusertifioinnin kehittämiseksi.

Hankkeen päätavoitteena on kehittää eteläsavolaista luomuosaamista erityisesti regeneratiivisen tuotannon suunnassa, ja nostaa sen profiilia valtakunnan tasolla.

Hankkeen toimenpiteinä

  • kehitetään ja testataan regeneratiivisen luomuviljelyn toteuttamisen mahdollisuuksia ja käytäntöjä olemassa olevaan tutkimustietoon perustuen ja luomutiloilla tehtävien käytännön kokeilujen avulla.
  • tuotetaan osaamista ja opasmateriaalia regeneratiivisen luomuviljelyn toteuttamisesta eri tuotantosuunnilla

Hankkeen kohderyhmänä ovat luomuviljelijät, luomututkijat, luomuneuvojat, luomutuotannosta kiinnostuneet kuluttajat ja muut yhteiskunnalliset toimijat.

 

Toteuttajat

Luonnonvarakeskus (hallinnoija) ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

Yhteyshenkilö

Sari Iivonen, johtaja,, Luomuinstituutti, sari.iivonen@luke.fi, +358295322882

Toteutusaika

1.4.2020 – 31.12.2022

Rahoittaja

Etelä-Savon ELY-keskus – Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (MRS), Luonnonmukaisen tuotannon edistämissäätiö

Budjetti

187 500 euroa

Raportit ja julkaisut

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023032733307

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202301092077

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023032733301

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022101061450

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202301245350

https://www.youtube.com/watch?v=V7V0pc7Velo&list=PLLiSq4pLlOEAJVRbW-kQRIFoeLFq0_d87

https://www.youtube.com/watch?v=zZRqzbbuZCE

https://www.youtube.com/watch?v=oZ9C8VS7zgw

Teema

Osaaminen, Muutosjoustavuus ja vastuullisuus

Asiasanat

Muutosjoustavuus, Luomu, Ympäristö, regeneratiivinen maatalous, Kestävyys