Monimuotoiset ruokaan liittyvät palvelut ikäihmisten yhteisöllisyyden ja toimintakyvyn tukena – Ikäruoka 2.0

Hankkeen tavoitteena on kehittää kotona asuvien ikäihmisten hyvää ravitsemusta, toimintakykyä ja sosiaalista kanssakäymistä tukevia palveluja. Kehitettäviin palveluihin kuuluvat laajasti erilaiset kauppa-, ravintola-, koulutus- ja ohjauspalvelut.

Tavoitteena on lisätä palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta, kiinnostavuutta ja hyväksyttävyyttä.

Palveluja kehitetään yhdessä kohderyhmän ja ruokaan liittyviä palveluja tuottavien tahojen kanssa.

TOIMENPITEET

Hankkeen pilottialueina on erityyppisiä asuinalueita Etelä-Savossa, Keski-Suomessa ja Uudellamaalla. Etelä-Savon pilottialueet ovat Juva ja Mäntyharju. Pääkaupunkiseudun pilottialue on Järvenpää ja Jyväskylässä Jyväskylän keskusta-alue.

Aluksi hankkeessa kootaan tietoa pilottialueista ja siitä, millainen ikäihmisten ruokaympäristö alueella on. Hankkeessa selvitetään, millaisia ruokaan liittyviä palveluja pilottialueilla on ja millaisia palvelutarpeista alueen ikäihmisillä on. Tämän jälkeen pilottialueilla kootaan monialaisia kehittäjäryhmiä palvelujen kehittämisestä kiinnostuneista palvelujen tuottajista ja ikäihmisistä.

Pilottialueelle voidaan kehittää uusia toimintoja, kuten kauppakaveritoimintaa, tai kehittää olemassa olevia palveluita niin, että ne vastaava aiempaa paremmin ikäihmisten tarpeita.

Hankkeessa nostetaan esille erilaisten asuinalueiden ikäihmisten ja ruokaan liittyvien palvelujen tuottajien oma potentiaali kehittää yhdessä alueen palveluita. Hankkeen lähtökohtana on tieto siitä, että hyvää ravitsemusta ja sosiaalista kanssakäymistä tukevat ruokaan liittyvät palvelut ovat tärkeä tekijä kotona asuvien ikäihmisten toimintakyvyn ja yhteisöllisyyden tukena.

TULOKSET

Hanke tuottaa viestintä- ja neuvontamateriaalia alueen palveluista ja tukee palvelujen tuottajia lisäämään palvelujen kiinnostavuutta sekä hyväksyttävyyttä ikäihmisten keskuudessa. Ikäihmiset saavat vinkkejä terveellisten tuotteiden valintaan kaupassa sekä terveellisten ja maukkaiden ruokien järjestämiseen omiin tapahtumiin, vaikka harrastuspäivään tai järjestötoimintaan.

Hankkeessa testattuja monialaisen kehittämisen tapoja arvioidaan ja parhaat käytännöt mallinnetaan. Hanke tuottaa alueellisia yhteistyökäytäntöjä, joilla ikäihmisten ruokaan liittyvien palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta, esteettömyyttä ja kiinnostavuutta sekä hyväksyttävyyttä voidaan kehittää. Hanke tuottaa myös käytännön esimerkkejä yhteistyössä toteutetuista palveluista. Tulokset ovat otettavissa käyttöön koko maassa.

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajat: Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Gery ry

Yhteyshenkilö

Riitta Tuikkanen, projektipäällikkö, p. 040 772 3385, riitta.tuikkanen(a)xamk.fi

Toteutusaika

01.02.2020 - 31.10.2022

Rahoittaja

Hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta.

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 345 902 € , Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 157 854 €

Raportit ja julkaisut

Hankkeen keskeiset tulokset on esitelty hankkeen kahdessa julkaisussa ja tällä verkkosivustolla olevissa muissa julkaisuissa. Hankkeen pääjulkaisut ovat tässä:

JULKAISU 1:

Ikäihmisten ruokaympäristö eri alueilla Suomessa. Ikäihmisten, palvelujen tuottajien ja kehittäjien näkemyksiä kauppa- ja ruokapalveluista.

Julkaisussa tarkastellaan ikäihmisten ruokaympäristöä neljällä eri alueella Suomessa. Ruokaympäristöstä tarkastelun kohteena ovat erityisesti ruokaan liittyvät palvelut ja niiden saavutettavuus, saatavuus, edullisuus, hyväksyttävyys ja houkuttelevuus ikäihmisten näkökulmasta.

Julkaisussa esitellään ruokaympäristöselvityksen tulokset. Selvitys osoitti, että ruokaan liittyvien palvelujen ikäystävällisyyttä on tarpeen kehittää. Se antoi myös myönteisen viestin hankkeen alueellisen kehittämisyhteistyön käynnistämiseen: ikäihmisten palvelutarpeet ja -toiveet halutaan tuntea paremmin ja palvelujen asiakaslähtöisessä yhteiskehittämisessä halutaan olla mukana.

Toivomme, että julkaisu laajentaa lukijoiden ajattelua siitä, millainen suomalaisten kotona asuvien ikäihmisten ruokaympäristö oli koronapandemiavuosien 2021 – 2022 aikana pilottipaikkakunnilla ja miten ymmärrystä ruokaympäristöstä
voidaan hyödyntää ikäihmisten ruokaan liittyvien palvelujen kehittämisessä.

JULKAISU 2:

Kotona asuvien ikäihmisten ruokaan liittyvien palvelujen kehittäminen. Palvelukokeilujen tuloksia ja hyviä käytänteitä monitoimijaiselle kehittämisyhteistyölle.

Julkaisun liitteet:

Liite 1: KYSYMYSPANKKI PALVELUKOKEILUJEN VALMISTELIJOILLE

Liite 2: VINKKIVIHKO IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISEN RUOKAILUN JÄRJESTÄJÄLLE 

Liite 3: IDEAPANKKI JA KOKEILUAIHIOITA IKÄIHMISTEN HYVÄN SYÖMISEN EDISTÄJILLE

Ikäruoka 2.0 -hankkeessa kehitettiin kotona asuvien ikäihmisten ruokaan liittyviä palveluita ja alueellisen kehittämisyhteistyön tapoja. Päätavoitteena oli kokeilla ja mallintaa palvelujen kehittämistä eri alueilla ja tuottaa toimintamalli ikäihmisille suunnattujen ruokaan liittyvien palveluiden alueelliseen kehittämisyhteistyöhön.

Tässä julkaisussa kerromme Ikäruoka 2.0 -hankkeen alueellisen kehittämisyhteistyön ja palvelukokeilujen käytännön toteutuksesta, kokemuksista ja opeista ja esitelemme niiden pohjalta kuvatun Lähellä olevat ruokapalvelut tukemassa ikäihmisten yhdessä syömistä -toimintamallin.

Julkaisun keskeisenä viestinä on kannustaa tekemään kehittämistyötä yhdessä. Julkaisu on tarkoitettu monitoimijaisen alueellisen kehittämisyhteistyön ja kotona asuvien ikäihmisten ruokaan liittyvien palveluiden kehittämisen tueksi. Toivomme, että näille sivuille tallennettujen aineistojen ja toimintamallin avulla jokainen – niin kansalainen kuin yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin toimija – voi tarkastella ja tunnistaa mahdollisuutensa vaikuttaa ja osallistua alueellaan aktiivisesti ikäihmisten terveyttä, toimintakykyä ja yhteisöllisyyttä edistävien ruokaan liittyvien palveluiden kehittämiseen.

Teema

Ruokaviestintä ja ruokakasvatus, Uudet toimintamallit

Asiasanat

Ruokakasvatus, Ruokayrittäjä, Viestintä, Yhteistyömallit

Hankkeen sivulle