Hankkeet

Kiertotaloutta ruoantuotantoon – Biomassojen logistinen aluetarkastelu Järvi-Suomessa (JÄSTI)

Hankkeessa kartoitettiin Järvi-Suomen alueelta maatilabiomassat ja niiden logistiikan kannalta parhaat sijainnit agroekologiseen symbioosiin (AES) perustuvalle maataloudelle, jossa raaka-aineiden ja energian tuotannon ja käytön sekä ravinteiden kierrätyksen on suunniteltu tapahtuvan paikallisesti ja kokonaiskestävällä tavalla. Biokaasu on AES-konseptissa keskeinen energiamuoto, jolla lisätään maaseudun energiaomavaraisuutta ja riippumattomuutta fossiilisista raaka-aineista.

Hanke lisäsi julkista tietopohjaa kiertotaloutta toteuttavan ja ilmastotehokkaan ruoantuotannon mahdollisuuksista Järvi-Suomessa. Hankkeen tuloksena syntyivät Järvi-Suomen alueen kattavat teemakartat, joista käy ilmi alueen eri osien potentiaali muodostaa AES-konseptin mukaisia toimijoiden välisiä yhteistyöverkostoja.  Biomassojen ja niiden energiapotentiaalin tarkastelun lisäksi selvitettiin mahdollisten AES-konseptin kanssa yhteensopivien biokaasulaitoksien sijainteja suhteessa mahdollisiin energiankäyttökohteisiin. Lisäksi selvitettiin mahdollisten biokaasulaitoksien kokoluokkien vaikutuksia kuljetuskustannuksiin.

AES-mallin kanssa yhteensopivassa biokaasuntuotannossa lyhyet kuljetusmatkat mahdollistavat tehokkaan ravinteiden kierrätyksen. Hankkeen tulokset vahvistivat käsitystä siitä, että maatilojen sivuvirroista syntyvän biomassan potentiaali energiantuotannolle on huomattava. Biomassoja, jotka eivät kilpaile ruoantuotannon kanssa, on hyödyntämättä myös lyhyiden kuljetusmatkojen päästä potentiaalisista biokaasulaitoksista. Haasteena on, että erityisesti kasviperäiset biomassat ovat hajallaan ja useiden toimijoiden hallussa. Suurin rajoittava tekijä biokaasuntuotannolle onkin todennäköisesti toimivien ja kannattavien toimintamallien syntymisessä, jotka mahdollistaisivat näiden biomassojen hyödyntämisen