Ruoka-alan hankkeet Etelä-Savossa

Lisäarvoa luonnosta ja paikallisuudesta

Lähde luomun matkaan – Luomun lisäarvon hyödyntäminen Etelä-Savon matkailuyritysten liiketoiminnassa

Etelä-Savon maakunnassa on laajamittaista luomupuutarhatuotantoa, kotieläintuotantoa, luomujatkojalostusta ja lisääntyvää kiinnostusta metsien luomusertifiointiin ja sen kaupalliseen hyödyntämiseen. Etelä-Savossa ei luomua ole kuitenkaan vielä tarpeeksi laajasti ja monipuolisesti hyödynnetty matkailusektorilla. Hankkeessa innovoidaan, tuotteistetaan ja pilotoidaan matkailutuotteita/-palveluita, joissa luomu on jossain muodossa mukana.

Lue lisää
Osaaminen Ruokaviestintä ja ruokakasvatus

Uudistuva ja kasvava Etelä-Savon ruoka-ala – URAKKA

URAKKA-hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä Etelä-Savon ruoka-alan uudistumiselle, elinvoimaisuudelle ja kasvulle. Hankkeen toimenpiteenä Etelä-Savon ruoka-alalle laaditaan kehittämisohjelma vuosille 2021-2027. Hanke tukee ruoka-alan uudistumista ja elinvoimaisuutta välittämällä tietoa ruoka-alasta ja tekemällä alueen ruokaosaamista tunnetuksi.

Lue lisää
Lisäarvoa luonnosta ja paikallisuudesta Uudet toimintamallit

Kalastusketjun toiminnanohjauksen kehittäminen

Hankkeen tarkoituksena on Itä-Suomen kalatalouden logistiikan ja lajittelun kehittäminen sekä kalansaaliiden kaupankäynnin tehostaminen.

Lue lisää
Osaaminen Uudet toimintamallit

Kumppanuudella Etelä-Savon ruoka-alalle vuorovaikutusta ja innovatiivisuutta – KURVI

Hanke toi Etelä-Savon ruoka-alan yritysten ulottuville yhteistyötoimin uutta tietoa ja osaamista tulevaisuusorientoituneesti. Toteutusaika 1.10.2018-31.12.2021.

Lue lisää
Ruokaviestintä ja ruokakasvatus Uudet toimintamallit

Monimuotoiset ruokaan liittyvät palvelut ikäihmisten yhteisöllisyyden ja toimintakyvyn tukena – Ikäruoka 2.0

Suomi ikääntyy kovaa vauhtia ja niin seniorien itsensä kuin omaisten ja terveydenhuollon tavoitteena on, että seniorit voisivat asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Hankkeen tavoitteena on kehittää kotona asuvien ikäihmisten hyvää ravitsemusta, toimintakykyä ja sosiaalista kanssakäymistä tukevia palveluja. Kehitettäviin palveluihin kuuluvat laajasti erilaiset kauppa-, ravintola-, koulutus- ja ohjauspalvelut.

Lue lisää
Lisäarvoa luonnosta ja paikallisuudesta

Maistuvaa muikusta. Uusia ruokatuotteita ammattikeittiöille

Hankkeen tavoitteena on tuottaa muikkua jalostaville yrityksille ja kalastajille tietoa pakastetun muikun vaatimuksista ammattikeittiökäytössä. Hankkeessa testataan pakastetun muikun käyttöä ja valmistusta ammattikeittiöympäristössä ja tuotetaan ammattikeittiökäyttöön soveltuvaa reseptiikkaa.

Lue lisää
Lisäarvoa luonnosta ja paikallisuudesta

Ensivaiheen lajitteluratkaisuilla lisää tuottoa sisävesikalastukseen

Hankkeessa pyritään kehittämään ja testaamaan kalastajien toimesta tehdyn lajittelun ja sumputuksen menetelmiä ja välineitä, jotka mahdollistavat jalostukseen kelpaamattoman saaliin jättämisen kasvamaan tai sen ohjaamisen sopivaan käyttötarkoitukseen.

Lue lisää
Ruokaviestintä ja ruokakasvatus Lisäarvoa luonnosta ja paikallisuudesta Uudet toimintamallit

Arvoketjun kehittämisellä jatkuvuutta hoitokalastuksiin ja ravinteiden poistoon

Poisto- ja hoitokalastukset ovat yleisesti käytössä oleva toimintamalli vesistöjen tilan parantamisessa, joita rahoitetaan erilaisten ympäristöhankkeiden yhteydessä. Yhdeksi poisto- ja hoitokalastusten suurimmiksi haasteiksi koetaan monesti toiminnan jatkumattomuus hankkeiden päättymisen jälkeen. Hankkeen tarkoituksena on jatkuvan kaupallisen toimintamallin luominen ja kehittäminen hoitokalastusten toteuttamiseen Etelä-Savossa.

Lue lisää
Osaaminen Ruokaviestintä ja ruokakasvatus

Climate Smart Food and Nutrition Research Infrastructure

Hankkeessa rakennetaan Saimaa Stadiumin ja Active Life Labin yhteyteen tutkimusympäristöä, jossa voidaan vaikuttaa ihmisten ruokavalintoihin informaatiopohjaisen suosittelun, fyysisen aktiivisuuden ja elintapaohjauksen myötävaikutuksella. Tavoitteena on ilmastoviisaan ruuan ja ravitsemuksen tutkimusinfrastruktuuri.

Lue lisää
Osaaminen

Saimaa Food & Tourism -kehittämisalustan selvityshanke

Hankkeen tavoitteena on tuottaa ehdotus Etelä-Savon ruoka- ja matkailualat yhdistävän kehittämisalustan toimintamallista, joka sisältää alustavat suunnitelmat huippukoulutuskokonaisuuden perustamisesta ja korkeatasoisesta ruokamatkailun tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.

Lue lisää
Muutosjoustavuus ja vastuullisuus Uudet toimintamallit

Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelma

Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelma (Varuke) tukee julkisia ruokapalveluja toteuttamaan strategista ja konkreettista vastuullisuustyötä. Varuke -hankeessa on mukana kymmenen ruokapalvelutoimijaa, jotka hankkeen aikana laativat sekä kehittävät oman vastuullisuussuunnitelmaansa.

Lue lisää
Osaaminen

Virtuaalinen työnopastus ja perehdyttäminen palvelualalla

Hankkeen tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja työhyvinvointia Etelä-Savon alueen matkailu- ja ravitsemisalan yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa. Hankkeessa tehdään työpaikat tietoisiksi digiohjauksen mahdollisuuksista perehdyttämisessä ja työnopastuksessa, tuodaan matkailu- ja ravitsemisalan yrityksiin uusia digitaalisia välineitä hyödyntäviä toimintatapoja ja pilotoidaan välineitä sekä toimintatapoja käytännössä.

Lue lisää
Osaaminen

Bridge builders – Building sustainable nutritional bridges between research and health and wellbeing services for elderly

The Nordic region shares same challenges of aging and the need for sustainable solutions, where food and nutrition play a crucial role. The focus is in getting research findings concerning protein and nutrition as well as what constitutes a caring mealtime situation, implemented in social and health care services for elderly people. This requires that also education of professionals involved is reformed. As a result, wellbeing and functional capacities of the elderly can be improved and societal burden of increasing care and costs diminished or at least kept the same.

Lue lisää
Ruokaviestintä ja ruokakasvatus

Oivallista ruokaa

Oivallista ruokaa -hankkeessa tavoitteena on tuottaa tietoa, kuinka parannetaan ruuan ravitsemuksellisen laadun valvontaa ja ohjausta. Hankkeessa kartoitetaan, mitä käytännön toimenpiteitä tarvitaan elintarvikevalvonnan laajentamiseksi ravitsemuksellisen turvallisuuden ja elintarvikejätteen seurantaan.

Lue lisää
Osaaminen

Etelä-Savon resurssiviisaat ruokapalvelut – tiedolla tehokkuutta prosesseihin ja vähähiilisyyteen

Ruokapalveluprosessien kehittäminen datan avulla säästää resursseja ja lisää kannattavuutta. Hankkeessa selvitetään, millä tavoin eteläsavolaiset ruokapalvelut pystyvät kasvattamaan kannattavuuttaan kehittämällä toimintaansa ja tuotantoprosessejaan asiakaslähtöisesti, digitalisaatiota hyödyntäen ja kestävän kehityksen periaatteet huomioiden.

Lue lisää
Lisäarvoa luonnosta ja paikallisuudesta

Paikallisten ruokatuliaisten tuotteistaminen

Hankkeessa kehitetään paikallisiin tarinoihin ja kulttuuriin pohjautuvia ruokamatkamuistotuotteita.

Lue lisää
Uudet toimintamallit

Klusterilla elinvoimaa Etelä-Savon ruoka-alalle

Klusterilla elinvoimaan Etelä-Savon ruoka-alalle -hankkeen tavoitteena on käynnistää Etelä-Savon ruokaklusterin toiminta, luoda ruoka-alan klusterin toimintaperiaatteet, sitouttaa toimintaan mukaan yrityksiä ja muita toimijoita ja hakeutua European Cluster Collaboration Platformin jäseneksi.

Lue lisää
Osaaminen Ruokaviestintä ja ruokakasvatus Lisäarvoa luonnosta ja paikallisuudesta Muutosjoustavuus ja vastuullisuus

Vastuullisuudesta kasvua ja kannattavuutta

Hankkeessa luodaan vuoropuhelua eteläsavolaisen elintarvikeketjun sisälle tavoitteena saada koko elintarvikeketjuun uuttaa osaamista, tietoa, yhteisiä tavoitteita, yrityskohtaisia mittareita, uusia toimintamalleja ja yhteisiä viestejä vaikuttavuuden konkretisoimiseksi ja kilpailukyvyn rakentamiseksi. Näillä tekijöillä varmistetaan elintarvikeketjun kehittymistä alueellisesti vastuullisuuden näkökulmasta.

Lue lisää
Muutosjoustavuus ja vastuullisuus

Ilmastoviisas ja muutosjoustava ruokajärjestelmä pellolta kuluttajalle

Ilmastoviisas ja muutosjoustava ruokajärjestelmä pellolta kuluttajalle - valtakunnallinen tiedonvälityshanke (MURU) edistää tiedonvälityksen ja toimijoiden verkottamisen kautta maatalouden ja ruokajärjestelmien sopeutumiskykyä, muutosjoustavuutta ja ilmastoviisautta. Hanke välittää monipuolisesti ja käytännönläheisesti tietoa ruokajärjestelmän muutosjoustavuuteen vaikuttavista tekijöistä, tunnistaa ruokajärjestelmän vahvuuksia ja tuottaa ratkaisuja sen rakenteellisiin ja alueellisiin ongelmakohtiin yhdessä toimijoiden kanssa. Uuden tutkimustiedon jalkauttaminen, toimijoiden yhteistyön tehostaminen ja uusien ratkaisujen kehittäminen ovat keinoja tukea toimijoiden valmiuksia yritystoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen.

Lue lisää
Osaaminen Muutosjoustavuus ja vastuullisuus

Wasteless Food Service in Finland (WFSF)

Suomessa ruokapalveluissa valmistetusta ruoasta hävikkiin menee noin viidennes syömäkelpoisesta ruoasta. Ruokahävikki näkyy etenkin ravintoiloissa, joissa ruoka tarjotaan tarjoilulinjastosta. Wasteless Food Service in Finland (WFSF) -hankkeen tavoitteena on löytää hyviä ratkaisuja ja käytänteitä, joilla ruokahävikin määrää voidaan laskea. Lopputulemana saadaan standardoitu malli ruokahävikin seurantaan.

Lue lisää
Lisäarvoa luonnosta ja paikallisuudesta

Kestävä kansainvälinen historiamatkailu. Kustaa III – Sprengtporten – Katariina II

Hankkeen tarkoituksena on kehittää kansainvälistä historiamatkailua. Lähtökohtana on Georg Magnus Sprengtporten (1740-1819) henkilönä ja hänen uransa sekä Ruotsin että Venäjän hallitsijoiden, Kustaa III:n ja Katariina Suuren, palveluksessa. Hankkeen päätavoite kehittää tutkittuun historiatietoon sekä Suomen ja Venäjän yhteiseen kulttuurinperintöön perustuvia vastuullisia matkailutuotteita ja -palveluja yrityksille.

Lue lisää
Lisäarvoa luonnosta ja paikallisuudesta

Pakuri ja metsien erikoissienet – nimisuojan turvin vientiin

Suomeen on muodostunut metsän erikoissieniä kuten esimerkiksi pakuria ja lakkakääpää jalostavaa teollisuutta. Pääasiallisella markkina-alueellaan Aasiassa nämä tunnetaan lääkinnällisinä sieninä. Jalostava teollisuus on kotimaiden markkinoiden lisäksi tehnyt huomattavia ponnisteluita tuotteiden vientiin. Tuotteiden kansallista brändiä voidaan edistää hakemalla EU:n nimisuojaa. Hanke valmistelee pakurille ja tikkateelle EU:n nimisuojaa, suojattua alkuperänimitystä (SAN).

Lue lisää
Osaaminen Muutosjoustavuus ja vastuullisuus

Luomu 2.0 – Tutkittua tietoa ja käytännön malleja regenaratiivisen luomuviljelyn tueksi

Maataloutemme on siirtymässä kohti regeneratiivista tuotantoa. Sillä tarkoitetaan omat resurssinsa uudistavaa ja ekosysteemejä palvelevaa ruoan tuotantoa, jonka keskiössä on viljelymaan viljavuuden ylläpito ja sen nostaminen. Hankkeen tavoitteena on selvittää ja testata regeneratiivisen luomuviljelyn toteuttamisen mahdollisuuksia ja käytäntöjä tutkimustietoon perustuen ja luomutiloilla tehtävien käytännön kokeilujen avulla.

Lue lisää
Muutosjoustavuus ja vastuullisuus Uudet toimintamallit

KUMAKKA – Kumppanuusmaataloudella kestävyyttä, kilpailukykyä ja maatalouden arvostusta

Kumppanuusmaatalous (Community Supported Agriculture, CSA) on paikallisuuteen perustuva maataloustuotannon ja ruoanjakelun malli. Siinä tuottaja ja kuluttajat tai muut kumppanit yhdessä jakavat maatalouden riskejä ja palkitsevuutta. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa kumppanuusmaataloutta kestävän kehityksen toimintana, kuluttaja-tuottajasuhteen vahvistajana, taloudellisesti kannattavana ruoantuotannon mallina ja lähiruoan jakeluketjuna.

Lue lisää
Osaaminen Lisäarvoa luonnosta ja paikallisuudesta

#nimisuoja2025 – Suomalaisen nimisuojan uudet tuotteet, tekijät ja kuluttajat

Euroopan unionilla on maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimiä suojaava EU:n nimisuojajärjestelmä. Sen puitteissa nimet voidaan suojata alkuperänimityksinä (SAN), maantieteellisinä merkintöinä (SMM) tai aitoina, perinteisinä tuotteina (APT). Hankkeen tavoitteena on tehdä suomalaisia nimisuojatuotteita kuluttajille tunnetuksi ja edistää uusien suomalaisten tuotteiden saamista nimisuojajärjestelmään.

Lue lisää
Muutosjoustavuus ja vastuullisuus Uudet toimintamallit

Uudistuva maatalous, ruokaturva ja resilienssi

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen hillitseminen kytkeytyvät vahvasti siihen, millä tavalla ruuantuotanto ja elintarvikeketjut organisoidaan tulevaisuudessa. Tämän tutkimuksen tutkimuskohteena on uudistava maatalous (engl. regenerative agriculture), jonka keskiössä ovat hiilensidontaa, maaperän kuntoa ja monimuotoisuutta edistävät viljelymenetelmät sekä uudet nk. ilmastoviisaaseen työhön kytkeytyvät toimeentulon mallit.

Lue lisää
Muutosjoustavuus ja vastuullisuus

Kestävät kasvinsuojeluratkaisut ja monimuotoisuuden edistäminen kasvistuotannossa – KASVIS

Kasvisten kulutuksen odotetaan lisääntyvän, mutta tuotantomenetelmiin kohdistuu kuitenkin muutospaineita kuluttajien ja yhteiskunnan taholta, ja viljelyä on tarpeen kehittää yhä kestävämmäksi. Ilmaston muuttuessa laadukkaiden vihannesten tuotanto edellyttää uudenlaista panostusta myös kasvintuhoojien hallintaan. Hankkeessa testataan ja kehitetään uusia ratkaisuja ekologiseen kasvinsuojeluun ja viljely-ympäristön monimuotoisuuden lisäämiseen.

Lue lisää
Osaaminen Muutosjoustavuus ja vastuullisuus

Porkkanakempin ja porkkanan varastotautien hallinta uusilla biologisilla menetelmillä – Bioporkkana

Vihannesviljelyn kasvinsuojeluun kaivataan kipeästi uusia vaihtoehtoisia menetelmiä, erityisesti porkkanakempin ja porkkanan varastotautien hallintaan. Hankkeessa tutkitaan uusia biologisia menetelmiä porkkanakempin torjuntaan, kuten haihtuvat terpeenit ja torjuntaeliöt. Hankkeessa tutkitaan maan mikrobiyhteisöjen ja porkkanan varastotautien vuorovaikutuksia tavoitteena kehittää uusia menetelmiä varastotautien hallintaan.

Lue lisää
Muutosjoustavuus ja vastuullisuus

Luomuviljelyn viljelyvarmuuden ja ilmastokestävyyden parantaminen sekaviljelyn ja syysmuotoisten valkuaiskasvien avulla – LuovaMix

Hankkeessa kehitetään viljelyä monipuolistavien seoskasvustojen ja syyskylvöisten valkuaiskasvien viljelymenetelmiä ja -tekniikoita tavoitteena sadon määrän ja laadun sekä valkuaisomavaraisuuden lisääminen, tuotannon kannattavuuden parantaminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, viljelyn monipuolistaminen ja hiilen sidonta.

Lue lisää
Osaaminen Ruokaviestintä ja ruokakasvatus Muutosjoustavuus ja vastuullisuus

Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa -valtakunnallinen koordinaatiohanke (VILLE)

VILLE-koordinaatiohanke tuottaa monikanavaista viestintää hanketoimijoiden, viljelijöiden, neuvojien ja opiskelijoiden tueksi ilmastonmuutokseen varautumiseksi. Hanke tuottaa tapahtumia ja materiaaleja, joiden avulla maatilat saavat tukea ilmastonmuutokseen varautumiseen. Hanke mahdollistaa hanketoimijoiden välistä tiedonvaihtoa ja kokemusten jakamista ja yhteistä ideointia.

Lue lisää
Uudet toimintamallit

Viljelijälähtöiset digitaaliset ratkaisut peltojen omistus- ja tilusrakenteen kehittämisessä – PELTORI

Hankkeessa selvitetään tarve ja valmius uudelle digitaaliselle paikkatietopohjaiselle työkalulle (PELTORI), joka muodostuisi pellonomistajien ja aktiivisten viljelijöiden kohtaamispaikaksi ja vapaaehtoisten omistus- ja tilusjärjestelyiden aktivoimiseen. Hankkeen hyötynä on pelto- ja metsätilusrakenteen optimointi ja kehittäminen tukemaan maaseudun yritystoimintaa.

Lue lisää
Osaaminen Muutosjoustavuus ja vastuullisuus Uudet toimintamallit

Future’s farm business management – towards economically sustainable farm businesses – FUBUMA

Taloudellinen kestävyys on edellytys suomalaisten maa- ja puutarhatalouden yritysten kilpailukyvylle. FUBUMA -projektin tehtävänä on rakentaa siltaa maatilayritysten johtamisen teorian ja käytännön välillä, tukea tehokasta ja nopeaa tutkimustulosten levittämistä yritysten käyttöön sekä tuottaa kokemuksia erilaisten tietovarantojen yhdistämisen hyödyntämisestä. 

Lue lisää
Muutosjoustavuus ja vastuullisuus Uudet toimintamallit

Kohti resilientimpää ruokajärjestelmää epävarmuuksien edessä – TREFORM

Kansallisen ruokaturvan vaarantuminen kriisitilanteissa uhkaa yhteiskuntarauhan säilymistä, joten ruoan tuotannon ja jakelun häiriötön toiminta on kriittistä. TREFORM-konsortio tuottaa uusia ratkaisuja ja suosituksia ruokaturvan parantamiseksi lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä perustuen uuteen tutkimustietoon monipuolisilla tutkimusmenetelmillä.

Lue lisää
Osaaminen Uudet toimintamallit

AgriHubi – Maatilayritysten osaamisverkosto

Maatilayritysten osaamisverkosto AgriHubi toimii kansallisena verkostona, joka kokoaa yhteen alan tutkimusta, neuvontaa ja koulutusta ja rakentaa vuorovaikutusta myös ruokajärjestelmän muiden toimijoiden kanssa. Verkoston tavoitteena on edistää tutkimustiedon ja tutkimukseen pohjautuvien ratkaisujen käytäntöön vientiä maatilayritysten kilpailukyvyn ja uudistumisen kehittämiseksi.

Lue lisää
Osaaminen Lisäarvoa luonnosta ja paikallisuudesta

Luonnoneväistä Elinvoimaa Etelä-Savoon

Investointiosuudessa on varusteltu tuotekehitystila LEEVI luonnontuotteiden, alkutuotannon ja kalatalouden tuotteiden tuotekehitykseen ja pakkaamiseen. Painopiste tuotekehityksessä on kuivaamisessa, ja tuotekehitystilassa on käytössä kolmea eri teknologiaa: perinteinen lämminilmakuivuri, infrapunakuivuri ja kaksi pakastekuivuria. LEEVI sijaitsee osoitteessa Otavankatu 4, 50100 MIKKELI. Tuotekehityksen käytössä ovat myös ESEDU:n muut keittiötilat.

Lue lisää
Uudet toimintamallit

ETES – Elintarvikeketjun ekoteolliset symbioosit – soveltuvuus Etelä-Savoon

Hankkeen tavoitteena on tuottaa esiselvitys ja suunnitelma agroekologisiin symbiooseihin (AES) perustuvan elintarvikeketjun käynnistämiseksi Etelä-Savossa. Kyseessä on bio- ja kiertotalouden ehdot täyttävä uusi ruokaketjun toimintamalli, joka on bioenergiaomavarainen ja joka lisäksi tuottaa bioenergiaa muuhun tuotantotoimintaan ja liikenteeseen.

Lue lisää
Lisäarvoa luonnosta ja paikallisuudesta

Saimaa Taste of Place – SToP. Ruoka paikan tunnun ilmentäjänä ja matkailun edistämiskeinona

Hankkeen tavoitteena on etsiä ja tunnistaa Saimaan alueen erityisyyteen liittyviä tekijöitä. Tavoitteena on, että yritykset voivat syventää matkailijoiden saamia paikkakokemuksia ja saada aineksia tuotteistamiseen ja uuden palvelutarjonnan kehittämiseen laajasti ruokaan liittyen sekä löytää sisältöjä Saimaan alueen markkinointiin matkailukohteena.

Lue lisää
Uudet toimintamallit

Eurooppalaisesta klusteriverkostosta tukea eteläsavolaisille ruoka-alan yrityksille

Hankkeessa luodaan Etelä-Savon ruokaklusterille kokonaisvaltainen ja dynaaminen toimintamalli ja edistetään ruoka-alan yritysten kansainvälistymistä.

Lue lisää
Lisäarvoa luonnosta ja paikallisuudesta

Digitaaliset ratkaisut kalan jäljitettävyyden tukena kalastuksesta valvontaan

Hanke luo pohjaa uusille digitaalisille ratkaisuille, toimintatavoille ja edistää datan käyttöä sekä hyödynnettävyyttä kalataloudessa. Hankkeen tuloksena syntyy graafinen luonnos käyttäjälähtöisestä käyttöliittymästä merialueen saalinilmoittamisesta, käsitys mahdollisuudesta hyödyntää mobiiliratkaisuja merialueilla sekä tietoa etävalvonnan tarpeista ja mahdollisuuksista.

Lue lisää
Muutosjoustavuus ja vastuullisuus

Tietotaitoa ennakoivaan kasvinsuojeluun Etelä-Savon maa- ja puutarhatiloille (ENSKA)

Hanke jakaa ajantasaista tutkimustietoa ja tuottaa tietomateriaaleja tuhoeläinten havainnointi- ja seurantamenetelmistä, ongelmallisimpien tuhoeläinten ja niiden luontaisten vihollisten tunnistamisesta ja biologiasta avomaavihannesten ja öljykasvien viljelyssä Etelä-Savossa. Hanke jakaa tietoa monihyötyisistä viljelymenetelmistä edesauttamaan kasvintuhoojien hallintaa, ilmastokestävyyttä ja viljely-ympäristöjen monimuotoisuuden suojelua.

Lue lisää
Uudet toimintamallit

KISMET – Sustainable food environments

With KISMET, we change our destiny and transform the current food systems in cities and regions around the Baltic Sea to sustainability.

Lue lisää