Ekoneumin hankkeet

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden toteuttaminen on keskeinen osa Ekoneum ry:n toimintaa.

Käynnissä olevat hankkeet

Ruoantuotanto

Elintarvikeketjun ekoteolliset symbioosit – soveltuvuus Etelä-Savoon (ETES)
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
Hankkeen tavoitteena on tuottaa esiselvitys ja suunnitelma agroekologisiin symbiooseihin (AES) perustuvan elintarvikeketjun käynnistämiseksi Etelä-Savossa. Kyseessä on bio- ja kiertotalouden ehdot täyttävä uusi ruokaketjun toimintamalli, joka on bioenergia-omavarainen, ja joka lisäksi tuottaa bioenergiaa muuhun tuotantotoimintaan ja liikenteeseen. Lue lisää

Kumppanuudella ruokasektorille vuorovaikutusta ja innovatiivisuutta – KURVI
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Luonnonvarakeskus.
Etelä-Savon ruoka-ala on suurimmaksi osaksi mikroyritysten varassa. Maataloustuotteiden jatkojalostuksen, mukaan lukien luomu- ja luonnontuotteet, ja paikallistuotteiden markkinoinnin lisäksi tarvitaan liiketoimintalähtöisiä innovaatioita ja maaseutuelinkeinojen monipuolistamista. Kilpailukyvyn ja liiketoiminnan vahvistaminen vaatii yrityksiltä kykyä ennakointiin, proaktiiviseen toimintaan ja muutosten läpivientiin. Hanke tuo Etelä-Savon ruoka-alan yritysten ulottuville yhteistyötoimin uutta tietoa ja osaamista tulevaisuusorientoituneesti. Lue lisää

OSMO – Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, ProAgriat Etelä-Pohjanmaa ja Länsi-Suomi
Hanke lisää viljelyn resurssitehokkuutta hoitamalla maan kasvukuntoa kokonaisvaltaisesti. Hankkeessa testataan kasvukunnon määritys- ja hoitomenetelmiä, toteutetaan kasvukunnon hoidon työkalupakki ja lisätään osaamista järjestämällä erilaisia tilaisuuksia Etelä-Pohjanmaalla, Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Lue lisää

Ratkaisuja kotimaiset sipulintuotannon tautiongelmaan RATKO
Helsingin yliopisto, Maataloustieteiden laitos ja Ruralia-instituutti, Luonnonvarakeskus
Hankkeen tavoitteena on löytää uusia viljelyratkaisuja sipulintuotannon kannattavuutta heikentävien, satotappioita ja varastohävikkiä aiheuttavien kasvitautien hallintaan. Ratkaisuja etsitään Fusarium-sienten aiheuttamaan sipulinnäivetteeseen, joka aiheuttaa merkittävää taloudellista tappiota suomalaisilla sipulitiloilla ja pakkaamoissa sekä heikentää kotimaisen sipulin kuluttajalaatua. Lue lisää

Ravinnepiika
Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Savo ja Luonnonvarakeskus
Etelä-Savon alueella toimiva maatalouden ravinteiden kiertoon, peltomaan rakenneasioihin ja valumavesien hoitoon keskittyvä tiedotushanke. Teemoja käsitellään monipuolisesti infotilaisuuksissa, pellonpiennarpäivissä, julkaisuissa ja internetissä. Lue lisää

Resurssitehokas vihannestuotanto REVI
Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, ProAgriat Länsi-Suomi, Etelä-Suomi ja Pohjois-Savo, Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan yksikkö
Hanke koostuu kolmesta työpaketista: 1) ravinteiden tehokas hyödyntäminen, 2) vihannesmaiden kasvukunto ja 3) sipulin ja porkkanan varastotautien hallinta. Kehittämishanke toteutetaan Varsinais-Suomessa, Hämeessä, Etelä-Savossa ja Pohjois-Savossa 1.3.2016−28.2.2019. Lue lisää

Uudistuva ja kasvava Etelä-Savon ruoka-ala – URAKKA
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Luonnonvarakeskus
URAKKA-hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä Etelä-Savon ruoka-alan uudistumiselle, elinvoimaisuudelle ja kasvulle. Hankkeessa ruoka-alan toimijoiden yhteiset tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet vuosille 2021-2027 kirjataan Etelä-Savon ruoka-alan kehittämisohjelmaan. Tavoitteena on tehdä Etelä-Savon ruokaosaamista tunnetuksi ja löytää yrityskäynneillä ratkaisuja yrittäjien haasteisiin. Lue lisää

Uusia menetelmiä pohjaveden laadun monitorointiin – UUMA
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Hanke edistää vesihuollon ympäristöturvallisuutta ja tulee alueen yritysten liiketoimintaedellytyksiä kehittämällä uusia ja kustannustehokkaita näytteenotto- ja monitorointimenetelmiä pohjaveden laadun seurantaa. Lue lisää

Vihannesten ja marjakasvien tasapainoinen N- ja P-lannoitus ja ravinnepäästöjen vähentäminen
Luonnonvarakeskus
Hankkeessa selvitetään tärkeimpien vihannes- ja marjalajien taloudellinen ja kestävä fosfori- ja typpilannoitus huomioiden sadon määrä ja laatu Lue lisää

Ruokapalvelut ja yritystoiminta

Lähde luomun matkaan! – Luomun lisäarvon hyödyntäminen Etelä-Savon matkailuyritysten liiketoiminnassa
Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
Hankkeen tavoitteena on edistää luomun ja luomubrändin käytettävyyttä matkailussa Etelä-Savossa. Hankkeen tuloksena muodostuu käsitys luomun mahdollisuuksista ja käytettävyydestä Etelä-Savon matkailuympäristössä sekä uusia luomumatkailutuotteista/palveluja. Lue lisää

Maistuvaa muikusta. Uusia ruokatuotteita ammattikeittiöille
XAMK, Pohjois-Savon ELY-keskus, Itä-Suomen Kalatalousryhmä, Kerimäen Kalatalo Oy
Hankkeessa kehitetään uusia pakastemuikkuruokatuotteita vastaamaan ammattikeittiöiden tarpeita. Lue lisää

Monimuotoiset ruokaan liittyvät palvelut ikäihmisten yhteisöllisyyden ja toimintakyvyn tukena – Ikäruoka 2.0
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Jyväkylän ammattikorkeakoulu ja Gery ry
Hankkeen tavoitteena on kehittää kotona asuvien ikäihmisten hyvää ravitsemusta ja sosiaalista kanssakäymistä tukevia palveluita yhdessä kohderyhmän ja ruokaan liittyviä palveluja tuottavien tahojen kanssa. Palveluihin kuuluvat laajasti kauppa- ja ravintolapalvelut. Lue lisää

Nimisuojatuotteiden monimediakampanja – PROMO
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Turun yliopisto, Brahea-keskus
Hankkeen tavoitteena on lisätä EU:n nimisuojamerkkien ja -tuotteiden tunnettuutta. Hankkeessa toteutetaan tiedottamis- ja menekinedistämistoimenpiteitä järjestämällä työpajoja merkkien käytöstä ja hyödyntämisestä ja tuottamalla monimediaalisesti jaettavaa aineistoa. Lue lisää

Unelmakauppa – elintarvikkeista euroja
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, ProAgria Etelä-Savo
Hankkeessa parannetaan eteläsavolaisten maaseutuyrittäjien osaamista oman tilan maataloustuotteiden arvonlisäämisessä ja jalostusasteen kasvattamisessa. Lue lisää 

Virtuaalinen työnopastus ja perehdyttäminen palvelualalla
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Hankkeella edistetään perehdyttämiseen ja työn opastukseen soveltuvia digitaalisia työkaluja ja uudenlaisia toimintatapoja sekä malleja. Hankkeen tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja työhyvinvointia Etelä-Savon alueen matkailu- ja ravitsemisalan yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa sekä edistää yhteistyötä matkailu- ja ravitsemisalan eri yritysten kesken. Lue lisää

Ruoka ja yhteiskunta

Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle (VILMA)
Luonnonvarakeskus
Hanke edistää maaseudun tarpeista lähtevää ilmastotyötä sekä ilmastonmuutoksen hillintää että ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista. Hanke tiedottaa ilmastotoimista, jotka auttavat maatiloja varautumaan ilmastonmuutokseen ja lisää sopeutumiskykyä suomalaisilla maatiloilla Lue lisää

Mapping, management and resilience of ecosystem services for food security and response to climate change in Ethiopia (Soilman)
Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto
Hanke parantaa Etiopian ruokaturvaa ja sopeutumista ilmaston muutokseen maaperän ekosysteemipalvelujen tehokkaammalla hyödyntämisellä. Hankkeessa tunnistetaan maaperän tuottamia ekosysteemipalveluja: biologista typensidontaa, mykorritsa-sienijuuren toimintaa ja hiilensidontaa maaperään. Lue lisää

Toteutuneet hankkeet

Ruoantuotanto

Järvikalan jäljet: saalistietoa ja kestävyyttä

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan mobiilijärjestelmä sisävesikalastajien saalistietoilmoituksen tekemiseen. Järjestelmää voidaan samalla hyödyntää kestävän kalastuksen ja jäljitettävyyden todentamiseen. Lue lisää

Kasviketjun tuoteturvallisuuden ja vähähiilisyyden parantaminen koulutuksen keinoin – KASTU
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti ja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Koulutuksessa välitetään uusinta tutkimustietoa tuorekasvisten tuottajille hävikin pienentämiseksi ja tuotteiden laadun parantamiseksi, mikä auttaa kannattavuuden lisäämisessä ja valmistautumisessa IP-kasvisten perussertifiointiin. Lue lisää

Luomumetsistä moneksi
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti ja Suomen metsäkeskus
Hanke edistää keruualueiden luomusertifiointia ja metsien monikäyttöä Etelä-Savossa tiedottamalla niistä, sekä selvittämällä alueelle soveltuvaa toimintamallia metsien sertifioimiseksi luomuun Lue lisää

Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomukotieläintiloilla
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, ProAgria, Luomuliitto
Hanke parantaa luomukotieläinvalvonnan toimivuutta tuottajien näkökulmasta ja lisää luomulaadun arvostusta kuluttajien keskuudessa
Lue lisää

Nostetta särkikaloista – Vajaasti hyödynnetyn kalan kalatalo
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Nostetta särkikaloista – Vajaasti hyödynnetyn kalan kalatalo -konseptin tavoitteena on selvittää pääosin särkikaloja käsittelevän kalatalokonseptin toimintaedellytykset Itä-Suomessa, mutta tulokset ovat hyödynnettävissä koko Suomen alueella. Suomalainen särkikala on yksi kestävimmistä eläinperäisen proteiinin lähteistä. Lue lisää

Selluloosa ja selluloosajohdannaiset elintarvikkeissa
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Hankkeessa selvitetään mikrokiteisen selluloosan (MCC) ja selluloosajohdannaisten käyttömahdollisuuksia elintarvikkeissa. Lue lisää

Solid – Sustainable Organic and Low-Input Dairying
Luonnonvarakeskus
SOLID will deliver an innovative toolbox of novel methodologies that will contribute to the competitiveness of the dairy industry and increase the effectiveness with which these benefits are delivered. Lue lisää

Suomalainen kannattava ja voimistuva luomupuutarhatuotanto
Luonnonvarakeskus ja Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
Hankkeessa etsitään ratkaisuja rikkakasvien ja tautien torjuntaan sekä ravinnehuollon parantamiseen luomupuutarhatuotannossa
Lue lisää

Ruokapalvelut ja yritystoiminta

Asiakaslähtöiset kotiruokapalvelut
Mikkelin ammattikorkeakoulu
Hanke kehittää ruokapalvelujen toimintamallin ikääntyneille kotona asuville ja kotihoidon asiakkaille, selvittää puheohjaavan ateriapalvelulaitteen käyttökokemuksia sekä kokeilee ikääntyneiden yhteisruokailua. Lue lisää

Digillä dialogia
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Digillä dialogia -ruokatuottajien ja asiakkaiden kohtaaminen –hankkeella vahvistetaan yritysten tietoisuutta digitaalisista vuorovaikutuskanavista sekä yritysten valmiutta ottaa niitä käyttöön. Yksi lähiruoan kulmakivistä on vuorovaikutuksesta syntyvä luottamus. Liiketoiminnan kasvaessa tarvitaan uusia tapoja tuottajan ja kuluttajan vuorovaikutuksen ylläpitämiseen. Hankkeessa selvitetään kokeiluilla, kuten älypuhelimella skannattavien tunnisteiden hyödyntämisellä, mitä valittujen digitaalisten kanavien tai välineiden käyttöönotto pk-yrityksissä vaatii. Lue lisää

Fisu-posti
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Fisu-posti -hankkeen tavoitteena on kokeilla uudenlaista järvikalan suoramyyntitapaa. Suoramyynnillä voidaan parantaa kalastuselinkoinen kannattavuutta ja lisätä järvikalan paikallista saatavuutta. Fisu-posti on käytännössä kylmätilaan tehty kalan myynti- ja noutopiste, johon kalastaja tuo ja asiakas hakee tilaamansa tuotteet täysin oman aikataulunsa ehdoilla. Lue lisää

Fish & Eat
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Fish & Eat –kalastusmatkailuyrittäjien ruokapalvelujen kehittäminen –hankkeessa selvitetään Itä-Suomen kalastusmatkailun ruokatarjoilujen nykytilanne, kehitetään tarjoiluun sopivia tuotteita ja koulutetaan kalastusmatkailuyrittäjiä sekä järvikalaa tarjoilussa käyttäviä ruokapalveluyrittäjiä järvikalan valmistuksessa ja tarjoilussa. Lue lisää

Kestävä ja paikallinen ruoka yleisötapahtumissa
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Hankkeessa kehitetään ohjeistus yleisötapahtumien ruokapalvelujen hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja paikallisten tuotteiden käytön lisäämiseksi. Tulokset kootaan ohjekirjaksi, joka on saatavana painettuna ja sähköisenä, sekä ohjekirjasta tiedottava flyeri. Ohjekirjaa voi  käyttää erikokoisten yleisötapahtumien ruokapalvelujen suunnittelun ja toteutuksen apuna. Lue lisää

Luomuinstituutin jalkauttaminen
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Aalto yliopiston Kauppakorkeakoulun Pienryrityskeskus, Luonnonvarakeskus ja ProAgria Etelä-Savo
Hanke edistää luomun markkinointia, toimijoiden yhteistyötä, ruokapalvelujen luomuistamista sekä kehittää uusia luomutuotteita Lue lisää

LÄHI-INNO – Räätälöimällä ammattikeittiöihin
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
Hanke edistää pienten elintarvikeyritysten mahdollisuuksia toimia julkisten ammattikeittiöiden tavarantoimittajina. Se tuottaa tietoa ja esittelee erilaisia lähi-innovaatioratkaisuja sekä tuottaa käytännön työkaluja pk-elintarvikeyritysten ja julkisten ammattikeittiöiden tarpeisiin. Lue lisää

Nimisuojasta kilpailukykyä
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
Hanke vahvistaa suomalaisten elintarvikkeiden kilpailukykyä edistämällä EU:n nimisuojausjärjestelmän käyttöönottoa Suomessa. Lue lisää

Perunan menekinedistämisen, tiedotuksen, neuvonnan, koulutuksen ja kehittämisen tehostaminen
Peruna-alan yhteistyöryhmä (PAYR), Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
Hankkeen tavoitteena on luomuperuna-alan kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantaminen ja menekinedistäminen tunnistamalla onnistuneita luomuperunakäytäntöjä tuottajan ja ammattikeittiön välillä ja tiedottamalla niistä. Lue lisää

Ruokamatkailuideoita Saimaan seudulle 
Mikkelin ammattikorkeakoulu
Ruokamatkailuideoita Saimaan seudulle -hankkeessa tavoitteena on saada runsaasti uusia, raikkaita ruokamatkailuideoita Saimaan seudulle matkailijoiden avulla. Niiden jatkotyöstämistä varten muodostetaan ideoiden kehittämisestä kiinnostuneista yrittäjistä yritysryhmiä. Lue lisää

Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla hyvinvointia
Mikkelin ammattikorkeakoulu
Hanke kehittää ruokapalvelualan pk-yrittäjien liiketoiminataprosessien kehittämisosaamista, antaa keinoja oman ajankäytön tuottavampaan hallintaan sekä parantaa pk-yrittäjien työhyvinvointia. Lue lisää

Ruokaviestintä ja alueellisen ruokaidentiteetin vahvistaminen – Etelä-Savon ruokaviesti
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Luonnonvarakeskus, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Hanke vahvistaa paikallisuutta, lisää eteläsavolaisen ruoka-alan ja ruoan tunnettuutta, alan yrityssektorin näkyvyyttä, ruoan arvostusta sekä kiinnostusta ruokaa ja ruoka-alaa kohtaan sekä vahvistaa ruokaosaamista koko ruokaketjussa monikanavaisen viestinnän keinoin. Lue lisää

Ruoka-Kouvola
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
Kehittämisprosessissa luodaan toimialarajat ylittävällä kumppanuuspöytä työskentelyllä suuntaviivat Kouvolan alueen ruoka-alan kehittämistoimiksi Lue lisää 

Sirkkaa sopassa
Kouvolan aikuiskoulutussäätiö ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tavoitteena on kehittää hyönteisten elintarvikekäyttöön liittyvää koulutusta toisen asteen ammatilliseen ravitsemisalan koulutukseen, restonomiopintoihin ja ravitsemisalan työntekijöiden täydennyskoulukseen. XAMK keskittyy hankkeessa opetussisältöjen ja menetelmien kehittämiseen ammattikorkeakoulussa; tavoitteena on myös kehittää esimiehille työkaluja ruokapalveluhenkilöstön asenteisiin vaikuttamiseen, sekä rohkaista ja innostaa asiakkaita kokeilemaan hyönteistuotteita. Lue lisää

Tuottava ja tehokas ammattikeittiö
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Hankkeen tavoitteena on kehittää ammattikeittiössä tehtävää työtä niin, että työprosessit tehostuvat ja kevenevät. Samanaikaisesti ammattikeittiöiden työprosessien tarkastelun ja kehittämisen kanssa tuetaan erilaisin toimenpitein yksittäisten työntekijöiden terveyttä, toimintakykyä ja ammatillista osaamista. Hankkeen toimenpiteiden tavoitteena on ottaa käyttöön nykyistä tehokkaammin ja monipuolisemmin keittiölaiteteknologia sekä parantaa työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia – saada toiminnasta tehokkaampaa, ekologisempaa ja tuottavampaa. Lue lisää

Vastuullisuudesta valttia eteläsavolaiselle ruoalle
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Vastuullisuudesta valttia eteläsavolaiselle ruoalle -hankkeessa yrityksiä opastetaan hyödyntämään vastuullisuus, paikallisuus ja tuoteturvallisuus markkinointiviestinnässä. Lue lisää

Veget ja hiilet haltuun pk-ruokapalveluyrityksissä
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Veget ja hiilet hanke antaa pk-ruokapalveluyrityksille mahdollisuuden uuden oppimiseen ja toiminnan kehittämiseen erityyppisten koulutus- ja tiedotustilaisuuksien kautta. Aihealueina ovat mm. kasvi- ja vegaaniruokavaliot, uudet proteiinilähteet sekä niiden kannattava käyttö ruokalistoilla. Lisäksi hankkeessa pureudutaan ruokahävikin syntyyn sekä niiden vähentämiseen. Lue lisää

Viesti luomusta oikein
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Hanke järjestää eri puolilla Suomea Luomu Road Show –tilaisuuksia, joissa kerrotaan luomumerkinnöistä ja -dokumenteista sekä tuottaa materiaalia ammattikeittiöille ja kaupan alalle, ravitsemisalan opetukseen sekä kuntien terveystarkastajille. Lue lisää

Äijätiimi
Mikkelin ammattikorkeakoulu
Hanke kehittää miesten hyvää syömistä työpaikoilla ja kehittää työaikaisen syömisen parantamiseen uusia keinoja, palveluja ja tuotteita työpaikkakohtaisesti. Lue lisää 

Ruoka ja yhteiskunta

Innovative Education towards the Needs of the Organic Sector (EPOS)
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Warsaw University of Life Science, Estonian University of Life Science, Technical University of Madrid, Tuscia University, University of Kassel, University of South Bohemia in České Budějovice
Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan seitsemän eurooppalaisen (Espanja, Italia, Puola, Saksa, Suomi, Tsekki, Viro) yliopiston yhteistyönä innovatiivisia opetusmenetelmiä ja kartoitetaan työmarkkinoiden tarpeita luomusektorilla.  Lue lisää

Kilpailukykyinen ja uusiutuva elintarvikeala Etelä-Savossa KILTU
Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
Hankkeessa edistetään Etelä-Savon tuottajien ja elintarvikealan kilpailukykyä ja vähähiilisyyttä selvittämällä Etelä-Savon vaihtoehtoisia tulevaisuusskenaarioita 2030 maa- ja elintarviketalouden osalta Lue lisää

Luomun aluetaloudelliset vaikutukset
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
Hanke selvittää luomu talous- ja työllisyysvaikutuksia alue- ja kansantalouteen tavanomaiseen tuotantoon verrattuna Lue lisää