Eurooppalaisesta klusteriverkostosta tukea eteläsavolaisille ruoka-alan yrityksille

Eurooppalaisen klusteriverkostosta tukea eteläsavolaisille ruoka-alan yrityksille -hankkeen tavoitteena on luoda ruokaklusteritoiminnalle kokonaisvaltainen ja dynaaminen toimintamalli. Ruokaklusterin systemaattisella toiminnalla tuodaan ruoka-alan liiketoiminnan kehittämisen, innovoinnin sekä kansainvälistymisen palvelut ja rahoitusmahdollisuudet lähelle ruoka-alan yrityksiä.

TOIMENPITEET

Hankkeen toimenpidekokonaisuudet liittyvät European Cluster Collaboration Platform (ECCP) alustan hyödyntämiseen klusteritoiminnassa, ruokaklusterin tuomiseen osaksi yrityksille suunnattua TKI-palveluverkostoa sekä alueelliseen ja kansalliseen klusteriyhteistyöhön.

Työpaketti 1. Eurooppalaisesta verkostosta tukea
Rekisteröityminen ECCP-alustalle antaa lisämahdollisuuksia verkostoitumiselle ja uusien rahoituskanavia käyttöön. ECCP-alustan seuraamisen ja mahdollisuuksista tiedottamisen lisäksi on tuotava esille maakunnan ruoka-alan toimijoiden osaamista ja näkyvyyttä.
Keskeisimmät toimenpiteet ovat:
1. ECCP-alustan tarjoamien mahdollisuuksien seuraaminen ja niihin reagointi sekä tiedonvälitys kohdennetusti jäsenyrityksille mm. kv-kontakteista.
2. Tiedonvälitys kv-rahoitushauista ja niiden soveltuvuudesta klusterin jäsenille ja maakunnan TKI-palveluja tarjoaville organisaatioille/verkostoille. Osallistutaan soveltuviin hakuihin ja/tai avustetaan klusterin jäseniä hakemaan EU-rahoituksia.
3. Osallistuminen kv-verkostotyöhön. Seurataan ruoka-alan eurooppalaisia tapahtumia, koulutustilaisuuksia ja uutta tutkimustietoa (soveltuvin osin) ja tiedotetaan näistä.
4. Valmistaudutaan klusterin pronssitason laatuauditointiin.

Työpaketti 2. Ruokaklusteri osana maakunnan TKI-palveluja 
Ruokaklusteri on uusi toimija ruoka-alan toimijakentällä Etelä-Savossa. Työpaketin tavoitteena on luoda toimintatapa, jossa klusteriorganisaation rooli tiedon välittäjänä, sparraajana ja innovaatioiden edistäjänä on selkeä.
Keskeisimmät toimenpiteet ovat:
1. Perehdytään olemassa oleviin ruoka-alan yrityksille tarjolla oleviin TKI-palveluihin ja palvelutarjoajiin ja kuvataan keskeisimmät palvelut ja palveluverkostot.
2. Laaditaan ruoka-alan kehittämisen näkökulmasta räätälöitävät haastattelu- ja / tai kyselypohjat, joita käytetään palveluntarjontaa koskevan tiedonkeruun apuna.
3. Luodaan ruokaklusterille toimintamalli palveluverkostossa, joka huomio yhteydenpidon tukipalveluihin ja yrittäjiin, ohjauksen ja neuvonnan keinot sekä klusterin omat (täydentävät) palvelut.

Työpaketti 3. Alueellinen ja kansallinen klusterityö 
Yhteistyö suomalaisten klustereiden ja muiden ekosysteemien kanssa (mm. Nordic Hub, VieXpo, Pohjois-Savo Agrifood Cluster ja Arctic Smartness – Älykäs maaseutuverkosto, BEM Mikkeli) on keskeistä, koska toimijoilla on samoja haasteita ja ongelmia ja toisaalta yhteistyömahdollisuuksia.
Keskeisimmät toimenpiteet ovat:
1. Aloitetaan yhteistyö muiden alueellisten ja kansallisten klustereiden tai klusteritoimintaan aloittavien tahojen kanssa. Yhteistyötahoja haetaan myös ruoka-alan ulkopuolelta, kuten digitaalisuus, kiertotalous, vihreä siirtymä -teemoista.
2. Hakeudutaan mukaan muihin kansallisiin ruoka-alan tai sitä tukeviin verkostoihin. Aktiivinen toiminta ja tiedottaminen ko. verkostosta.
3. Osallistutaan kansalliseen/maakunnallisen TKI-tiekarttatyöhön ruoka-teeman osalta tarpeen mukaan.

TULOKSET

Hankkeen konkreettiset tulokset ovat:
Etelä-Savon ruokaklusteri on verkostoitunut Etelä-Savon ruoka-alaa hyödyttävien kansallisten ja kansainvälisten klustereiden ja muiden kv-toimijoiden kanssa.
Ruokaklusterin jäsenet ovat saaneet uutta tietoa, joka mahdollistaa aktivoitumisen kansainvälisissä yhteistyötoimissa (esim. henkilövaihto) ja rahoitushauissa.
Ruokaklusteri tunnistetaan ja se on osa maakunnan (ja lähimaakuntien) tki- ja rahoituspalvelujen palveluverkostoa.
E-S ruokaklusterin toimintaperiaatteet ja laajuus vastaa kansainvälisiä klusterin laatuauditoinnin vaatimuksia.
Ruokaklusterin toimintamalli ruoka-alan yritysten liiketoiminnan kehittämisen tukemiseen on integroitu osaksi alueellisia TKI-palveluja.
Yrityksille kehittämispalveluja tarjoavat/ neuvojat ovat tietoisia Etelä-Savon klusteritoiminnasta ja sen mahdollisuuksista yrityksille.
Etelä-Savon ruokaklusteri on kiinnittynyt ECCP-alustan kv-verkostoihin.
Ruoka-alan TKI-toiminnan rooli vahvistuu.
Hankkeen aikaisesta eurooppalaisesta verkostoyhteistyöstä kootaan keskeiset asiat loppujulkaisuun.

Toteuttajat

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (hallinnoija) ja Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Yhteyshenkilö

Taina Harmoinen, projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, taina.harmoinen(at)xamk.fi

Toteutusaika

1.2.2023-31.12.2024

Rahoittaja

Etelä-Savon maakuntalitto, EAKR

Budjetti

254 794 euroa

Teema

Uudet toimintamallit

Asiasanat

Yhteistyömallit, kansainvälistyminen

Hankkeen sivulle